Регламент

 

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                Рішення сесії сільської ради

                                                                                         від 08.12.2015 № 9

 

Р Е Г Л А М Е Н Т     

 

БРОНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради

1.1     Сільська рада  (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2     Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3     Регламент Бронської сільської ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання сільського голови, секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4     Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5   До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що     діяв у попередньому скликанні.

1.6     У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути  внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7     У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1 Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності  місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Вікритість та гласність роботи Ради

3.1 Сесії Ради проводяться гласно за забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2 Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень  на офіційному сайті Ради або у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1 Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2 План роботи на рік  включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3 Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1 Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2 Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3 У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4 У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5 У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання  та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1 На пленарних засіданнях Ради за запрошенням голови Ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

 6.2 Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3 Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4 За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: вул.Шевченка, 1а, с.Бронне, Березнівський район, Рівненська область. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог  п.6.1-6.3 цієї статті.

      У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1 У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2 На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність  яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3 Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4 Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється секретарем сільської ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних за засіданні питань.

7.5 Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1 Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому комітету повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2 Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3 Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій необхідні матеріали.

8.4 Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5 Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1 Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії  здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2 Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

9.3 Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

9.4 Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

9.5 Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради.

 

РОЗДІЛ 2.   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛАНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1 Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визначення повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

10.2 У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 11. Порядок денний першої сесії Ради

11.1 До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1 Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;

11.1.2 Про обрання секретаря Ради

11.1.3 Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 12. Форми роботи Ради

12.1          Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1 Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 години і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

13.2 Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 13.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

     У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

       Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

13.3 За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

13.4 Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний прапор України, Державний Герб України.

 

Стаття 14. Порядок скликання сесії Ради

14.1 Сільська рада проводить свою роботи сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

14.2 Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

14.3 Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

14.4 У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

14.5 У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

14.6 Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

14.7 У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.14.6 Регламенту , або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

14.8 Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

14.9 Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п.14.4 Регламенту, - секретар Ради, а у випадку передбаченому п.14.7 Регламенту – за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

14.10 Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

14.11 Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14.12 Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.14.7 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

14.13 Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на інформаційному стенді.

 

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1 Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за  20 робочих днів до відкриття сесії.

15.2 У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.3 Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на інформаційному стенді.

15.4 Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.5 Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити  до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у форму проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом – погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніше як за 20 робочих днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносять, крім виняткових випадків, передбачених п.15.13 цієї статті.

15.6 Проекти рішень Ради голова Ради передає секретарю для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, секретар візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає  висновок. Після цього проект рішення разом з іншими  матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для  подальшої роботи.

   У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради секретар повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

15.7 Профільними комісіями є  комісії, до повноваження яких Положенням про постійні комісії сільської ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

  Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії сільської ради, безпосередньо пов’язані  з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.

   Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

15.8 У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови Ради про виконання програми економічного та соціального розвитку, сільського бюджету, рішень Ради із зазначених питань.

15.9 Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання: дострокового припинення повноважень посадових осіб Ради, які перебувають на виборних посадах, притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності.

15.10 Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається президією сільської ради. За наслідками розгляду президією Ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

15.11 На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради.

15.12 У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

15.13 У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

  Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських груп, голови Ради.

 

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1 Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

16.2 Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3 Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про  відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4 Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

16.5 Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

 

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

17.1 Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті - Закон).

17.2 Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

17.3 Проект регуляторного акта разом із відповідальним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

17.4 Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

17.5 Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

17.6 У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та соціально-гуманітарного забезпечення населення забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

17.7 Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідальності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

18.1 Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися , якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

18.2 На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради іншій особі, зазначеній у пункті 18.1 цієї статті.

 

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

19.1 На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

19.2 Реєстрація депутатів здійснюється за допомогою друкованого реєстру, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

19.3 Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками  груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

19.4 Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради  на вимогу депутатів Ради проводить перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

 

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

20.1 Головуючий на пленарному засіданні Ради:

20.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

20.1.2 виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

20.1 3 організовує розгляд питань;

20.1.4 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

20.1.5 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

20.1.6 створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

20.1.7 ставить питання на голосування, оголошує його результати;

20.1.8 забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

20.1.9 вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

20.1.10 вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

20.1.11 має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

20.1.12 до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

20.1.13 здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

20.2 Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

 

Стаття 21. Секретар пленарного засідання

21.1 За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради) обирається секретар пленарного засідання.

21.2 Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень Ради.

 

Стаття 22. Лічильна комісія

22.1 Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках передбачених п.35.1 ст.35 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

22.2 Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

22.3 Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

22.4 До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

22.4.1 поставлено   питання про дострокове припинення повноважень;

22.4.2 вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування;

22.4.3 вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

22.4.4 депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 23 Порядок розгляду питань порядку денного сесії

23.1          Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

23.2          Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 24 Порядок надання слова

24.1 Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

24.2 Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етикету та дисципліни.

24.3 Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи – зазначає і її назву.

24.4 Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст.. 25 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

24.5 Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

24.6 За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату можу бути надане слово з місця для висловлення позиції:

24.6.1 з мотивів голосування;

24.6.2 для оголошення процедурного питання;

24.6.3 для репліки;

24.6.4 для застережень.

24.7 Виступ депутата у такому випадку не можу перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 25 Визначення часу для виступів на сесії Ради

25.1    Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин.

25.2          Кожен депутат має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження). Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

25.3    Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

25.4    Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

25.5    Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

25.6          Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

25.7          Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не  подовжується.

 

Стаття 26 Право депутата на виступ

26.1 Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступити без дозволу головуючого.

26.2 Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

26.3 Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

26.4 Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 27 Порядок розгляду та обговорення питання

27.1 За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

27.2 Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

27.2.1 доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

27.2.2 співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

27.2.3 виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідач, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

27.2.4 внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

27.2.5 виступи депутатів Ради;

27.2.6 оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

27.2.7 заключне слово співдоповідачів і доповідача;

27.2.8 уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

27.2.9 виступи депутатів ради з мотивів голосування.

27.3 Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.

 

Стаття 28. 3акінчення обговорення питання

28.1. Тексти виступів депутатiв Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатiв повиннi бути включенi до протоколу засiдання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закiнчення пленарного засідання Ради.

28.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо нiхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закiнчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засданнi Ради оголошує про припинення обговорення.

 

ГЛАВА З. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ

 

Стаття 29. Загальнi положення порядку голосування

29.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рiшення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом iнших питань порядку денного. Пiсля закінчення часу для обговорення питання головуючий ча пленарному засiданнi Ради оголошує про перехiд до голосування.

29.2. Головуючий на пленарному засiданнi Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спецiальнi вимоги або якщо вiд депутатів надiйшли пропозицiї щодо змiни виду голосування.

 

Стаття 30. Черговiсть голосування альтернативних проектiв рiшень, пропозицiй та поправок

30.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рiшення, пропозицiї і поправки, якi надiйшли вiд депутата, постiйної комiсiї та iнших осiб, якi готували проекти цих документiв. У разi надходження інших (альтернативних) проектiв рiшень, пропозицiй поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

30.2. Відхилені Радою пропозицiї i поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесеннi (в ходi розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крiм випадку, коли пiсля скасування рiшення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 31. Вимоги до процедури голосування

31.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засiданнi формулює змiст питання, що буде ставитися на голосування,  якщо немає заперечень, вiдразу ставить його на голосування.

31.2. У разi, коли щодо проекту рiшення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадськi слухання, консультацiї тощо пiсля проголошення змiсту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, i тiльки потiм проголошує проект рiшення та ставить питання на голосування.

31.3. Голосування здiйснюється депутатами Ради особисто в залi засiдань Ради або у вiдведеному для таємного голосування мiсці.

31.4. Депутат, голова ради бере участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi рiшень вiдповiдною радою за умови самостiйного публiчного оголошення про це пiд час засiдання ради, на якому розглядається вiдповiдне питання.

31.5. При голосуваннi щодо прийняття, внесення змiн та або скасування актiв нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись вiд голосування навiть за умови наявностi потенцiйного конфлiкту iнтересiв з питань, якi може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

31.6. Порядок здiйснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту iнтересiв, надання зазначеним цим особам консультацiй та роз’яснень щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, поводження з майном, що може бути неправомiрною вигодою та подарунками, покладається на постійну комiсiю, визначену вiдповiдною Радою.

31.7. Пiсля оголошення головуючим на пленарному засiданнi Ради про початок голосування нiхто не може його переривати. З початку голосування i до оголошення його результатiв слово нікому не надається.

31.8. Пiсля закiнчення голосування головуючий на пленарному засіданнi Ради оголошує його повнi результати i прийняте рiшення.

31.9. У разi порушення процедури голосування або виникнення перешкод пiд час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 32. Загальнi вимоги до рiшення Ради

32.1. Рiшення Ради з будь-якого питання приймається на пленарному засiданнi пiсля обговорення. Прийняття рiшення без обговорення питання на пленарному засiданнi Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатiв Ради не заперечує на пленарному засіданнi Ради проти прийняття рiшення без обговорення.

32.2. Рiшення Ради (крім рiшень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала бiльшiсть депутатiв вiд загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхiдна iнша кiлькiсть голосiв, визначаються законодавством та цим Регламентом.

32.3. Пропозицiя або проект рiшення, якi не отримали необхiдної кiлькостi голосiв на пiдтримку, вважаються вiдхиленими, що фiксується у протоколi пленарного засiдання Ради.

32.4. За пропозицiєю депутата або за власною iнiцiативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рiшення, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 33. Рiшення Ради з процедурних питань

33.1 Рiшення Ради з процедурних питань приймаються бiльшістю голосiв депутатiв Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

33.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначенi як такi в Регламентi.

33.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рiшення про це без обговорення приймається Радою бiльшiстю голосiв депутатів Ради вiд загального складу Ради.

 

Стаття 34. Протокол  сесiї

34.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради.

34.2. У протоколі фiксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

34.2.1. вiдомостi про дату, час і мiсце проведення пленарного засiдання Ради;

34.2.2. кiлькiсть депутатiв Ради, зареєстрованих на пленарному засiданнi Ради;

34.2.3. питання порядку денного пленарного засiдання Ради та тi з них, якi винесені на голосування;

34.2.4. прiзвище, iм’я, по батьковi головуючого на пленарному засіданні Ради, виступаючих;

34.2.5. прізвище, iм’я, по батьковi депутата (депутатiв), якi утрималися вiд голосування з мотивів наявності конфлiкту iнтересів, з зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

34.3. Протоколи сесій та прийнятi нею рiшення пiдписуються особисто головою сільської Ради, а у разі його вiдсутностi секретарем Ради, чи депутатом Ради, який за дорученням депутатiв головував на засіданні.

34.4. Протоколи сесiй Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит вiдповідно до Закону Украни «Про доступ до публiчної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

 Стаття 35. Вiдкрите голосування. Вiдкрите поiменне голосування

35.1. Для прийняття рiшень, з’ясування волевиявлення депутатiв Ради на пленарних засiданнях Ради проводиться вiдкрите голосування або відкрите поiменне голосування. Пiдрахунок гопосів здiйснюсться Лiчильною комiсiєю, утвореною у порядку, передбаченому ст. 22 цього Регламенту.

35.2. Поiменне голосування проводиться за пропозицiєю будь-кого з депутатів Ради, пiдтриманою не менше як однією третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданнi Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-помiж iнших пропозицій щодо способу голосування.

 

Стаття 36. Загальнi положення про таємне голосування

36.1 Таємне голосування обов’язково проводиться у випадку, передбаченому   статтею 50   Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Украiнi».

36.2. Таємне голосування вiдбувається iз застосуванням бюлетенiв для таємного голосування. Бюлетенi для таємного голосування виготовляє секретар   за дорученням голови Ради або iншої особи, яка скликала пленарне засiдання Ради.

36.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря Ради включаються всі депутати Ради, якi дали згоду балотуватися i кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовiдвiд кандидатiв приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафiксованою у протоколi.

36.4. Кандидат може вiдкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усiх бюлетенiв для таємного голосування.

36.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та пiдрахунку голосiв пiд час таємного голосування обирається Лiчильна комiсiя. Порядок обрання Лiчильноi комiсi визначений ст. 22 Регламенту.

36.6. Протоколи Лiчильної комiсiї про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенiв беруться Радою до вiдома та зберiгаються разом з протоколом пленарного засiдання Ради.

36.7. Таємне голосування має здiйснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку стороннiх осiб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття 37. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

37.1. Бюлетенi для таємного голосування повиннi бути однаковими за матерiалом виготовлення, кольором, розмiром, змiстом. У бюлетенi для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

37.2. Запитання, винесенi для вирiшення шляхом проведення таємного голосування, повиннi бути сформульованi таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну вiдповiдь (висловити чiтку позицiю з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розмiщений графiчний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою вiдмiтки у якому депутат може чiтко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кiлька варiантiв вiдповiдей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетенi має бути розмiщено кiлька графiчних символiв з позначенням варiанту вiдповiдi. Варiанти вiдповiдi та графічнi символи мають бути розмiщенi таким чином, аби унеможливити (їх неоднозначне розумiння та уникнути плутанини щодо того, яку вiдповiдь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) вiдповiдного символу (варiанту вiдповiдi).

37.3. Органiзацiя виготовлення бюлетенiв для таємного голосування у кiлькостi, що вiдповiдає фактичнiй кiлькостi депутатiв Ради, покладається на секретаря Ради, доручення про виготовлення бюлетенiв для таємного голосування дає голова Ради або iнша особа, на вимогу якої скликане пленарне засiдання Ради. У випадку проведення першого засiдання Ради нового скликання бюлетенi для голосування виготовляються секретарем Ради за дорученням голови Лiчильної комiсiї одразу пiсля обрання комiсiї, для чого у пленарному засiданнi оголошується перерва.

37.4. Виготовленi до початку пленарного засiдання бюлетенi для таємного голосування передаються   головi Лiчильно комiсiї одразу пiсля її обрання. Лiчильна комiсiя перевiряє, чи вiдповiдають бюлетенi для таємного голосування встановленiй формi та чи виготовленi вони у кiлькостi, що вiдповiдає фактичнiй кiлькостi депутатiв Ради.

37.5. Якщо виготовленi до початку пленарного засiдання бюлетенi не вiдповiдають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засiданнi Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенiв для таємного голосування за формою, встановленою Лiчильною комiсiєю. Новi бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради пiд контролем уповноваженого представника (представникiв) Лiчильної комiсiї.

37.6. Недiйсними вважаються бюлетенi:

37.6.1. невстановленого зразка;

37.6.2. в яких пiдтримано двi i бiльше кандидатур на одну посаду;

37.6.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.6.4. з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

37.6.5. до яких додатково вписанi прізвища, не погодженi на пленарному засiданнi.

37.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться бiльше бюлетенiв встановленого зразка, нiж їх видано згiдно з реєстром про одержання бюлетенiв, всi бюлетенi для таємного голосування вважаються недiйсними i проводиться переголосування.

 

Стаття 38. Процедура таємного голосування

38.1. Час, мiсце i порядок проведения таємного голосування визначаються Лiчильною комiсiєю, про що вона повiдомляє депутатiв Ради. Лічильна комiсія перед початком голосування перевiряє наявнiсть кабiн для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всi необхднi умови для додержання таємностi голосування.

38.2. Бюлетені видаються безпосередньо бiля кабiн для таємного голосування згідно Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування.

38.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвiдчення та проставлення особистого пiдпису в Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комiсiя видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4. Голосування проводиться у кабiнi для таємного голосування здійснюється проставленням у бюлетенi позначки напроти прiзвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти вiдповіді «так», «ні» або «утримався» — якщо питания передбачає кiлька варіантiв вiдповідi). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися бiля кабiни для таємного голосування.

 

Стаття 39. Повторне таємне голосування

39.1. У разi, коли бюлетенi для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатiв ради вiд загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

39.2. Якщо до бюлетеня внесено декiлька кандидатур, а необхiдно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу i жоден кандидат не одержить при першому голосуваннi необхiдної бiльшостi, проводиться повторне голосування щодо даних кандидатур, якi одержали найбiльшу кiлькiсть голосiв при першому голосуваннi.

39.3. Якщо внаслiдок вибуття кандидатiв з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 40. Пiдведення пiдсумкiв таємного голосування

40.1. Пiдрахунок результатiв таємного голосування здiйснюється Лічильною комiсiєю вiдкрито.

40.2. Результати таємного голосування Лiчильна комiсiя заносить до протоколу, який пiдписують всі члени. У разi незгоди будь-кого з членiв Лiчильної комiсiї з даними протоколу, вiн у письмовiй формi викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу оголошується на пленарному засiданнi Ради.

40.3. Про результати таємного голосування голова Лiчильної комiсiї або визначений комiсією доповідач доповiдає на пленарному засiданнi Ради, вiдповiдає на запитання депутатiв Ради.

 

 Стаття 41. Наслiдки порушення порядку таємного голосування

41.1. У разі виявлення Лiчильною комiсiєю порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лiчильною комiсією недiйсними.

41.2. Про порушення Лiчильна комiсiя доповiдає Радi. Якщо при визначеннi результатiв голосування порушено порядок визначення результатiв голосування, за процедурним рiшенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РIШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РIШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 42. Набрання чинностi рiшеннями Ради

42.1. Рiшення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пiзнiший строк введення цих актiв у дію.

42.2. Рiшення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

42.3. Рiшення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розмiщення на інформаційному стенді.  

 

Стаття 43. Внесення змiн до рiшень Ради

43.1. За мотивованим поданням голови Ради,  постiйної комiсiї, iнших суб’єктiв, що відповiдно до Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» є iнiцiаторами i розробниками проекту рiшення, Рада може внести змiни (доповнення) до ранiше прийнятого чинного рiшення Ради.

43.2. Рада може змiнити та/або доповнити свої ранiше прийнятi рiшення з будь-яких питань, що належать до її компетенцiї, крім випадкiв, передбачених п. 43.3 ст. 43 Регламенту.

43.3. Рада не може вносити змiни та/або доповнення до своїх рiшень ненормативного характеру, якщо вiдповiдно до приписiв цих рiшень виникли правовiдносини, пов’язанi з реалiзацiєю певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом iнтересiв, i суб’єкти  цих правовiдносин заперечують проти їх змiни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рiшення Ради ненормативного характеру не можуть бути змiненi та/або доповненi Радою пiсля їх виконання.

43.4. Профiльна постiйна комiсiя Ради попередньо розглядає доцiльнiсть внесення змiн, доповнень до ранiше прийнятих Радою рiшень.

43.5. Рiшення про внесення змiн та/або доповнень до ранiше прийнятого рiшення Ради приймається у порядку, передбаченому для рiшення, до якого вносяться вiдповiднi змiни та/або доповнення.

43.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рiшення, щодо якого вносяться змiни та/або доповнення.

 

 Стаття 44. Скасування рiшень Ради

44.1 За мотивованим поданням голови Ради,  постійної комiсiї, iнших суб’єктів, що відповідно до Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi» є iніцiаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати ранiше прийняте рiшення.

44.2. Рада може скасовувати свої ранiше прийнятi рiшення з будь-яких питань, що належать до компетенцiї, крiм випадкiв, передбачених п. 44.3 ст. 44 Регламенту.

44.3. Рада не може скасовувати свої рiшення ненормативного характеру, якщо відповiдно до приписiв цих рiшень виникли правовiдносини, пов’язанi з реалiзацiєю певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, суб’єкти цих правовiдносин заперечують проти їх змiни чи припинення.

44.4. Профiльна постiйна комiсiя Ради попередньо розглядає доцільність скасування ранiше прийнятих Радою рiшень.

44.5. Рiшення про скасування ранiше прийнятого рiшення Ради приймається у порядку, передбаченому для рiшення, яке скасовується.

44.6. Рiшення про скасування ранiше прийнятого рiшення Ради набувае чинностi у порядку, передбаченому для рiшення, що скасовується.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛIНИ ТА ЕТИКИ

 

 Стаття 45. Дисциплiна та етика на сесiях сільської Ради

45.1. На пленарному засiданнi Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних насильницьких дiй, використовувати у своїх виступах недостовiрнi або неперевiренi вiдомостi та допускати прояви некоректної поведiнки. Головуючий на пленарному засіданнi Ради після попередження промовця про неприпустимiсть таких висловлювань і закликiв або у разi некоректної поведiнки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого позбавити його права виступу на пленарному засiданнi ради з даного питання. У разi повторного порушення дисциплiни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням бiльшостi вiд присутнiх депутатiв права виступу на поточному пленарному засiданнi Ради.

45.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих пiдстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засiданнi Ради пiсля двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена пiсля позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засiдання Ради.

45.3. Пiд час пленарного засiдання Ради депутати Ради не повиннi заважати промовцям i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

45.4. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разi грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засiдання.

45.5. Особи, присутнi за запрошеннями на пленарних засiданнях Ради, засiданнях постiйних комiсій, мусять утримуватися вiд публічних проявiв свого ставлення до того, що вiдбувається, не порушувати порядок.

 

РОЗДIЛ З. ПОСАДОВI ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 46. Правовi засади статусу i дiяльностi сільського голови, секретаря Ради

46.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про статус депутатiв мiсцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльностi», «Про запобiгання корупцiї», «Про доступ до публiчної iнформацii», iншими законоданчими актами та цим Регламентом.

46.2. Сільський голова, секретар Ради працюють у Радi на постiйнiй основi, не можуть мати iншого представницького мандата, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою (виконувати роботу на умовах сумiсництва), у тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової, творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту у позаробочий час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю (безпосередньо чи через посередникiв або пiдставних осiб), одержувати вiд цього прибуток, входити самостiйно, через представника або пiдставних осiб до складу правлiння чи iнших виконавчих органiв пiдприємств, кредитно-фiнансових установ, господарських товариств тощо, органiзацiй, спiлок, об’єднань, кооперативів, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть.

 

 Стаття 47. Сільський голова

47.1. Сільський голова є головною посадовою особою територiальної громади.

47.2. Сільський голова обирається територiальною громадою на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, i здiйснює свої повноваження на постiйнiй основi.

47.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових мiсцевих виборах, визначається Конституцiею України.

47.4. Сільський голова очолює виконавчий комiтет Ради, головує на її засiданнях.

47.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, в тому числi на громадських засадах, займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики з спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю.

47.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантiї депутатiв рад, передбаченi законом про статус депутатiв рад, якщо iнше не встановлено законом.

47.7. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комiсiєю на пленарному засiданні Ради рiшення про підсумки виборів.

47.8. Повноваження сільського голови закiнчуються в день вiдкриття першої сесii сільської Ради, обраної на наступних чергових мiсцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду iншої особи, обраної на наступних мiсцевих виборах, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень вiдповiдно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi».

47.9. У разi звiльнення з посади сільського  голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смертi, а також у разi неможливостi здiйснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здiйснює секретар Ради.

47.10. Секретар Ради тимчасово здiйснює зазначенi повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповiдно до закону, або до дня вiдкриття першої сесiї Ради, обраної на чергових мiсцевих виборах.

47.11. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону Украни «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслiдком звiльнення його з посади.

47.12. Не пiзнш як на п’ятнадцятий  день після звiльнення з посади або смертi сільського голови особа, яка на цей час вiдповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради Украни з клопотанням щодо призначення позачергових виборiв сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пiзніше нiж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень вiдповiдного голови.

47.13. Сiльський голова:

47.13.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органiв виконавчої влади на вiдповiдній територiї, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та вiдповідних органів виконавчої влади:

47.13.2. органiзує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комiтету;

47.13.3. підписує рiшення Ради та виконавчого комітету;

47.13.4. вносить на розгляд Ради пропозицiю щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

47.13.5. вносить на розгляд Ради пропозицiї про кiлькiсний i персональний склад виконавчого комiтету Ради;

47.13.6. вносить на розгляд Ради пропозицiї щодо структури викочавчих органів Ради, апарату Ради та виконавчого комiтету, їх штатів, встановлених вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабінетом Мiнiстрiв України;

47.13.7. здiйснює керiвництво апаратом Ради та виконавчого комiтету;

47.13.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесiй Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

47.13.9. забезпечує пiдготовку на розгляд Ради проектів програм економiчного та соцiального розвитку, цiльових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звiту про його виконання, рiшень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затвердженi Радою програми, бюджет та звiти про їх виконання;

47.13.10. призначає на посади та звiльняє з посад керівникiв вiдділів, управлінь та iнших виконавчих органiв Ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власності вiдповiдних територіальних громад, крім керiвників дошкiльних, загальноосвiтнiх та позашкільних навчальних закладiв;

47.13.11. скликає загальнi збори громадян за мiсцем проживання;

47.13.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалiзованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

47.13.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керiвника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

47.13.14. забезпечує виконання рiшень мiсцевого референдуму, Ради, її виконавчого комiтету;

47.13.15. є розпорядником бюджетних коштiв, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

47.13.16. представляє територiальну громаду, Раду та виконавчий комітет у вiдносинах з державними органами, іншими органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами та організаціями незалежно вiд форм власності, громадянами, а також у мiжнародних вiдносинах вiдповідно до законодавства;

47.13.17, звертається до суду щодо визнання незаконними актів iнших органів мiсцевого самоврядування, мiсцевих органів виконавчої влади, пiдприємств, установ та органзацій, якi обмежують права та інтереси територiальної громади, а також повноваження Ради та її органiв;

47.13.18. укладає від  імені територiальної громади, Ради та її виконавчого комiтету договори відповідно до законодавства, а з питань, вiднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

47.13.19. веде особистий прийом громадян;

47.13.20. забезпечує на відповiдній територiї додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

47.13.21. бере участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльностi в межах та у спосiб, встановленi Законом Украни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

47.13.22. здійснює iншi повноваження мiсцевого самоврядування, визначенi цим та iншими законами, якщо вони не вiднесенi до виключних повноважень Ради або не вiднесенi Радою до вiдання її виконавчих органів;

47.13.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

47.14. Сільський голова несе персональну відповiдальність за здiйснення наданих йому законом повноважень.

47.15. При здйсненнi наданих повноважень сільський голова є пiдзвiтним, пiдконтрольним і відповiдальним перед територiальною громадою, вiдповiдальним перед Радою, а з питань здiйснення виконавчими органами Ради повноважень органiв виконавчої влади також підконтрольним вiдповідним органам виконавчої влади.

47.16. Сільський голова щорiчно звiтує вiдповiдно Радi про здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi виконавчими органами Ради.

47.17. Сільський голова не рiдше одного разу на рік звiтує про свою роботу перед територiальною громадою на вiдкритiй зустрiчi з громадянами.

47.18. На вимогу не менше половини депутатiв Ради голова зобов’язаний  прозвiтувати перед Радою про роботу виконавчих органiв Ради у будь-який визначений ними термiн.

 

 Стаття 48. Дострокове припинення повноважень сільського голови

48.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разi:

48.1.1. його звернення з особистою заявою до вiдповiдної ради про складення ним повноважень голови;

48.1.2. припинення його громадянства;

48.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

48.1.4. набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до відповідальностi за правопорушення, пов’язане з корупцiєю, яким накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов’язані  з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

48.1.5. вiдкликання з посади за народною iнiцiативою;

48.1.6. визнання його судом недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення таким, що помер;

48.1.7. його смертi.

48.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припиненi, якщо вiн порушув Конституцiю або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здiйснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про вiйськово-цивiльнi адміністрації».

48.3. Повноваження сільського голови за наявностi пiдстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», можуть бути припиненi достроково за рiшенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосiв депутатiв вiд загального складу Ради. Порядок проведення мiсцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про мiсцевi референдуми.

48.4. Рiшення про проведения мiсцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною iнiцiативою, так i на вимогу не менш як однiєї десятої частини громадян, що проживають на вiдповiднiй територiї і мають право голосу.

48.5. Сільський голова може бути вiдкликаний з посади за народною iнiцiативою в порядку. визначеному Законом України «Про статус депутатiв мiсцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. б — 10 ст. 79 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», не ранiше як через рiк з моменту набуття ним повноважень.

48.6. Рiшення про внесення пропозицiй щодо вiдкликання сільського голови за народною iнiцiативою приймається на зборах виборцiв у кiлькостi не менше  20 осiб;

Кількiсть членів iнiцiативної групи становить у разi вiдкликання сільського  голови — не менше 10 осiб.

48.7. На пiдтримку пропозицiї про вiдкликання сільського голови має бути зiбрано кiлькiсть підписів, що перевищує кiлькість голосiв, поданих за нього на мiсцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою.

48.8. Збiр пiдписiв проводиться у разi вiдкликання сільського  голови протягом 10 днiв.

48.9. Територiальна виборча комiсiя перевiряє правильнiсть оформлення пiдписних листiв, кiлькiсть зiбраних пiдписiв у разi вiдкликання сiльського голови — протягом 10 днiв з дня їх отримання.

48.10. Рiшення про дострокове припинення повноважень за народною iнiцiативою сільського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територiальної виборчої комiсiї Радою бiльшiстю голосiв вiд складу.

48.11. У разi прийняття Радою рiшення про вiдкликання голови за народною iнiцiативою або у разi подання до Ради рiшення вищого керiвного органу партiї, мiсцева органiзацiя якої висувала вiдповiдного кандидата на посаду голови, про вiдкликання сільського голови за народною інiцiативою особа, яка на цей час вiдповiдно до закону здiйснює повноваження сільського голови, не пiзнiш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття вiдповiдного рiшення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборiв сільського голови.

48.12. За наявностi рiшень суду про визнання розпоряджень чи дiй сільського голови незаконними, висновкiв відповiдного комiтету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачерговi вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборiв сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою.

48.13. У разi дострокового припинення повноважень голови відповiднi позачерговi мiсцевi вибори призначаються Верховною Радою України не пiзнiше нiж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборiв сільського голови визначається законом про вибори.

48.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а вiдповiдна особа звiльняється з посади:

48.14.1. з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Украіні», — з дня прийняття Радою рiшення, яким береться до вiдома зазначений факт;

48.14.2. з пiдстав, зазначених у п. 3, 31 ч. 1 ст. 79 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», — з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копiї вiдповiдного рiшення суду без прийняття рiшення Ради;

48.14.3. з пiдстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», — з дня прийняття мiсцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

48.14.4. у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону Украiни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обрано на наступних виборах;

48.14.5. у випадку, передбаченому п. 4 ч, 1 ст. 79 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», — з дня прийняття Радою або вищим керiвним органом вiдповiдної полiтичної партiї рiшення про дострокове припинення повноважень голови.

 

Стаття 49. Секретар Ради

49 .1. Секретар Ради працює в радi на постiйнiй основi i не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, у тому числi на громадських засадах, займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики з спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю.

49.2. Секретар Ради обирається Радою з числа депутатiв на строк повноважень Ради за пропозицiєю сільського голови.

49.3. Пропозицiя щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатiв вiд її загального складу у разi, якщо:

49.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершенi вибори голови;

49.3.2. Рада не пiдтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

49.3.3. протягом тридцяти днiв з дня вiдкриття першої сесiї Ради сільський голова не внiс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

49.3.4. на наступнiй черговiй сесiї пiсля виникнення вакансiї секретаря Ради у зв’язку  з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не внiс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

49.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною пiд час вакантностi посади  сільського голови у зв’язку  з достроковим припиненням його повноважень.

49.4. У разi якщо Рада не пiдтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатiв від загального складу, наступну пропозицiю щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

49.5. Секретар Ради:

49.5.1. у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 42 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi», здiйснює повноваження сільського голови;

49.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»; повiдомляє депутатам і доводить до вiдома населення iнформацiю про час і мiсце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

49.5.3. веде засiдання Ради та пiдписує рiшення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi»;

49.5.4. органiзує пiдготовку сесiй Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектiв рiшень Ради вiдповiдно до Закону Украiни «Про доступ до публiчної iнформацiї» та iнших законів;

49.5.5. забезпечує своєчасне доведення рiшень Ради до виконавцiв i населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рiшень Ради вiдповідно до Закону Украни «Про доступ до публiчної інформації», забезпечує офiцiйне оприлюднення рiшень Ради, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, а також документiв, пiдготовлених у процесi здiйснення Радою регуляторної дiяльностi, та iнформацiї про здiйснення Радою регуляторної дiяльностi;

49.5.6. за дорученням сільського голови координує дiяльнiсть постiйних та iнших комiсiй Ради, дає їм доручення, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй;

49.5.7. сприяє депутатам Ради у здiйсненнi їх повноважень;

49.5.8. органiзує за дорученням Ради вiдповiдно до законодавства здiйснення заходiв, пов’язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв та виборiв до органiв державної влади i мiсцевого самоврядування;

49.5.9. забезпечує зберiгання у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування офiцiйних документiв, пов’язаних з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдної територiальної громади, забезпечує доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому порядку;

49.5.10. вирiшує за дорученням сільського голови або Ради iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю Ради та органiв.

49.6. Секретар Ради  може за рiшенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комiтету Ради.

49.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припиненi за рiшенням Ради.

 

 Стаття 50. Виконавчий комiтет Ради

50.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комiтет Ради, який утворюється Радою на строк повноважень.

50.2. Пiсля закiнчення повноважень Ради голови виконавчий комiтет здiйснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комiтету.

50.3. Кількiсний склад виконавчого комiтету визначається Радою.

50.4. Персональний склад виконавчого комiтету Ради затверджується Радою за пропозицiєю сільського голови.

50.5. Виконавчий комiтет Ради утворюється у складi сільського голови,  секретаря виконавчого комiтету, а також керiвникiв вiддiлiв, управлінь та iнших виконавчих органiв ради, iнших осiб.

50.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради.

50.7. Очолює виконавчий комiтет Ради сільський голова.

50.8. Особи, якi входять до складу виконавчого комiтету, крiм тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постiйнiй основі, на час засiдань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в iнших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

50.9. На осiб, якi входять до складу виконавчого комiтету Ради i працюють в ньому на постійній основi, поширюються вимоги щодо обмеження сумісностi їх дiяльності з іншою роботою (дiяльністю), встановленi Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

50.10. Виконавчий комiтет ради є пiдзвтним і пiдконтрольним Радi, а з питань здiйснення ним повноважень органів виконавчої влади — також пiдконтрольним вiдповідним органам виконавчої влади.

50.11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Стаття 51. Повноваження виконавчого комiтету Ради

51.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і  вирішувати питання, вiднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Українi» до відання виконавчих органiв ради.

51.2. Виконавчий комiтет Ради:

51.2.1. попередньо розглядає проекти мiсцевих програм економiчного та соцiального  розвитку, цiльових програм з iнших питань, мiсцевого бюджету, проекти рiшень з iнших питань, що вносяться на розгляд Ради;

51.2.2. координує дiяльнiсть вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв Ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi територiальної громади, заслуховує звiти про роботу їх керiвникiв;

51.2.3. має право змiнювати або скасовувати акти пiдпорядкованих йому вiддiлiв, управлiнь, інших виконавчих органiв Ради, а також їх посадових осіб.

51.3. Рада може прийняти рiшення про розмежування повноважень мiж виконавчим комiтетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом Украни «Про мiсцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

 

 Стаття 52. Органiзацiя роботи виконавчого комiтету Ради

52.1. Основною формою роботи виконавчого комiтету Ради є його засідання.

52.2. Засiдання виконавчого комiтету Ради скликаються головою, а в разi його відсутностi чи неможливостi здiйснення ним цієї функції  — секретарем виконкому в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

52.3. Засiдання виконавчого комiтету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь бiльше половини від загального складу виконавчого комiтету.

 

 Стаття 53. Вiддiли, управлiння та iншi виконавчi органи Ради

53.1. Рада у межах затверджених нею структури i штатiв може створювати відділи, управління та іншi виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органiв рад.

53.2. Організаційні засади реалiзації повноважень виконавчих органiв Ради щодо здiйснення державної регуляторної полiтики визначаються Законом Украни «Про засади державної регуляторної політики у сферi господарської діяльності».

53.3. Вiдділи, управління та iншi виконавчі органи Ради є підзвітними i підконтрольними Раді та підпорядкованими виконавчому комітету i сільському голові.

53.4. Керiвники відділів, управлiнь та iнших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з вiдповiдними органами виконавчої влади.

53.5. Положення про вiдділи, управлiння та іншi виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

 

 Стаття 54. Загальна та виключна компетенцiя Ради

54.1. Рада правомочна розглядати i вирiшувати питання, вiднесенi Конституцiєю України, Законом Украни «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iншими законами до їх вiдання.

54.2. Виключно на пленарних засiданнях Ради вирiшуються питання:

54.2.1. затвердження регламенту ради;

54.2.2. утворення i лiквiдацiї постiйних та iнших комiсiй ради, затвердження та змiни їх складу, обрання голiв комісій:

54.2.3. утворення виконавчого комiтету ради, визначення його чисельностi, затвердження персонального складу; внесення змiн до складу виконавчого комiтету та його розпуск;

54.2.4. обрання на посаду та звiльнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

54.2.5. затвердження за пропозицiєю сiльського голови структури виконавчих органiв ради загальної чисельностi апарату ради та її виконавчих органiв вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, витрат на їх утримання;

54.2.6 утворення за поданням сiльського голови інших виконавчих органiв ради;

54.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статтi 32 Закону України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльності»;

54.2.8. заслуховування звiту сiльського   голови про дiяльнiсть виконавчих органiв ради, у тому числi щорiчного звiту про здiйснення державної регуляторної полiтики виконавчими органами вiдповiдної ради;

54.2.9. прийняття рiшення про недовiру сільському головi;

54.2.10. заслуховування звiтiв постiйних комiсiй, керівникiв виконавчих органiв ради та посадових осiб, яких вона призначає або затверджує;

54.2.11. заслуховування повiдомлень депутатiв про роботу в радi, виконання ними доручень ради;

54.2.12. розгляд запитiв депутатiв, прийняття рiшень по запитах;

54.2.13. прийняття рiшень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

54.2.14. скасування актiв виконавчих органів ради, якi не вiдповідають Конституцiї чи законам України, iншим актам законодавства, рiшенням вiдповiдної ради, прийнятим у межах її повноважень;

54.2.15. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сiльського   голови у випадках, передбачених цим Законом;

54.2.16. прийняття рішення про проведення мiсцевого референдуму;

54.2.17. прийняття відповiдно до законодавства рішень щодо органiзації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сiльського   голови;

54.2.18. прийняття рішень про надiлення органів самоорганiзації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матерiально-технiчних та інших ресурсiв, необхідних для їх здійснення;

54.2.19. прийняття рішень про об’єднання в асоцiації або вступ до асоціацій, iнших форм добровiльних об’єднань  органiв мiсцевого самоврядування та про вихiд з них;

54.2.20. затвердження програм економiчного  та соціального розвитку відповiдних адмінiстративно-територіальних одиниць, цiльових програм з iнших питань мiсцевого самоврядування;

54.2.21. затвердження мiсцевого бюджету, внесення змiн до нього; затвердження звіту про виконання вiдповідного бюджету;

54.2.22. встановлення мiсцевих податкiв зборів вiдповiдно до Податкового кодексу України;

54.2.23. утворення цiльових фондiв, затвердження положень про цi фонди;

54.2.24. прийняття рiшень щодо здiйснення мiсцевих запозичень;

54.2.25. прийняття рішень щодо передачi коштiв з вiдповідного місцевого бюджету;

54.2.26. прийняття рiшень щодо надання вiдповiдно до чинного законодавства пiльг по мiсцевих податках i зборах, а також земельному податку;

54.2.27. встановлення для пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власності вiдповiдних територіальних громад, розмiру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до мiсцевого бюджету;

54.2.28. прийняття рiшень щодо вiдчуження вiдповiдно до закону комунального майна; затвердження мiсцевих програм приватизацiї, а також перелiку об’єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї визначення доцiльності, порядку та умов приватизацiї об’єктів права комунальної власності; вирiшення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власностi майна, вiдчуженого у процесi приватизацiї, договiр купiвлi-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недiйсним, про надання у концесiю об’єктiв права комунальної власності, про створення, лiквiдацiю, реорганiзацiю та перепрофiлювання підприємств, установ та органiзацiй комунальної власностi вiдповідної територальної громади;

     Реорганiзацiя або лiквідацiя навчальних закладів комунальної форми власності здiйснюється за рішенням мiсцевої ради;

54.2.29. прийняття рiшень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності вiдповiдної територальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здiйснення;

54.2.30. створення у разi необхiдностi органiв i служб для забезпечення здiйснення з iншими суб’єктами комунальної власностi спiльних проектiв або спiльного фiнансування (утримання) комунальних пiдприємств, установ та організацiй, визначення повноважень цих органiв (служб);

54.2.31. вирішення відповiдно до законодавства питань про створення пiдприємствами комунальної власностi спiльних пiдприємств, у тому числі з іноземними iнвестиціями;

54.2.32. прийняття рiшень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом  якого є територіальна громада села  у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробiтництво територiальних громад», щодо схвалення проекту договору про спiвробiтництво та інших рішень, пов’язаних з здiйсненням вiдповiдно до зазначеного Закону спiвробiтництва територiальних громад;

54.2.33. заслуховування звiтів, пов’язаних  із здiйсненням вiдповiдно до Закону Украни «Про спiвробiтництво територіальних громад» спiвробiтництва територiальних громад, суб’єктом якого є територiальна громада села;

54.2.34. вирiшення вiдповiдно до закону питань регулювання земельних відносин;

54.2.35. затвердження ставок земельного податку вiдповідно до Податкового кодексу України;

54.2.36. вирішення відповiдно до закону питань про надання дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

54.2.37. надання вiдповідно до законодавства згоди на розмiщення на територiї села  нових об’єктiв, у тому числi мiсць чи об’єктiв для розмiщення вiдходів, сфера екологiчного впливу дiяльності яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну територiю;

54.2.38. створення вiдповідно до закону за рахунок коштiв мiсцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення i звiльнення керiвникiв цих установ, залучення в установленому законом порядку фiзичних чи юридичних осiб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

54.2.39. заслуховування iнформацiї прокурорiв та керiвникiв органiв внутрішнiх справ про стан законностi, боротьби із злочиннiстю, охорони громадського порядку та результати дiяльності на відповiдній території;

54.2.40. прийняття рiшень з питань адмiнiстративно-територiального устрою в межах i порядку, визначених цим та iншими законами;

54.2.41. затвердження в установленому порядку мiсцевих мiстобудiвних програм, генеральних планiв забудови вiдповiдних населених пунктiв, iншої мiстобудівної документації;

54.2.42. затвердження договорiв, укладених сiльським   головою вiд iменi ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

54.2.43. встановлення вiдповiдно до законодавства правил з питань благоустрою територiї населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти i порядку,   додержання тишi в громадських місцях, за порушення яких передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть;

54.2.44 прийняття у межах, визначених законом, рiшень з питань боротьби зi стихiйним лихом, епiдемiями, епiзоотiями, за порушення яких передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть;

54.2.45. визначення територiй, на яких можуть проводитися потенцiйно небезпечні заходи в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння вiйськової техніки;

54.2.46. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спецiальних вiльних та інших зон, змінами в статусi цих зон, внесення до вiдповiдних органiв пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за iнiцiативою Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України;

54.2.47 прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень органiв територiальної самоорганизацiї населення у випадках, передбачених цим Законом;

54.2.48. затвердження статуту територiальної громади;

54.2.49. затвердження вiдповiдно до закону Положення про змiст, опис та порядок використання символiки територiальної громади;

54.2.50. надання згоди на передачу об’єктiв з державної у комунальну власнiсть та прийняття рішень про передачу об’єктiв з комунальної у державну власнiсть, а також щодо придбання об’єктiв державної власностi;

54.2.51. вирiшення питань у сферi поводження з небезпечними вiдходами вiдповідно до законодавства;

54.2.52. визначення на конкурсних засадах юридичних осiб, які здiйснюють у межах певної територiї збирання та перевезення побутових відходiв спецiально обладнаними для цього транспортними засобами.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                      С.В. Миронець